Şartlar ve Koşullar (NL)

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten, onderworpen aan hierna vermelde algemene voorwaarden en beroepsgebruiken.

 

Art. 1 – Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

 

Art. 2 – Voor een offerteaanvraag verricht, zonder nadien de bestelling toe te vertrouwen zal een forfaitair bedrag van €12,40 aangerekend worden voor de kosten van opmaak van deze offerte. Het overhandigen aan een leverancier van een model, kopij, magnetische band, diskette met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel.

 

Art. 3 – De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig volgens de FEBELGRA - indexatieformule wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen. Genoemde formule en berekeningswijze worden aan de opdrachtgever op zijn eerste verzoek toegezonden. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.

 

Art. 4 – Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

 

Art. 5 – De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

 

Art. 6 – Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, grafi sche ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaken onder om ‘t even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen door de leverancier van typografi sch zowel als geïnformatiseerd zetwerk, clichés, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, fi lms, grafi sche ontwerpen, software programma’s, enz… maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.

 

Art. 7 – Typografi sch zowel als geïnformatiseerd zetwerk, clichés, fl ans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, fi lms, software programma’s enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

 

Art. 8 – Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

 

ZETSEL, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

 

Art. 9 – Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.

 

Art. 10 – De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande drukproeven, fotokopieën of chemische proeven (ozalid), en dit in twee exemplaren. Verzorgde drukproeven uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de defi nitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven.

 

Art. 11 – De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, d.w.z. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de schrijfwijze van de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, in het druk- of bindwerk enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de goed voor druk. De mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor de vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.

 

Art. 12 – Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende goed voor druk, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens en na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 

BEWARING

 

Art. 13 – Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, clichés, fl ans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, fi lms, magnetische banden, diskettes, programma’s, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

 

LEVERINGSTERMIJN

 

Art. 14 – Alle bedingingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de goed voor druk, in gebreke is gebleven. Worden in het algemeen aanzien als gevallen van overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen, of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen en ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden o.m. als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

PERIODIEKEN - OPZEG

 

Art. 15 – De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een periodiek slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving der termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode. Opzeggingstermijnen : - 3 maanden voor de periodieken met een 12-maandelijks omzetcijfer tot €7.473,81 - 6 maanden voor de periodieken met een 12-maandelijks omzetcijfer tot €24.789,35 - 1 jaar voor de periodieken met een 12-maandelijks omzetcijfer boven €24.789,35

 

AFWIJKINGEN

 

Art. 16 – Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien o.m. de volgende te aanvaarden afwijkingen : a) het leveren van 10 tot 20% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling. b) een speling van 8% minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton. c) een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton. d) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. In geval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte die slechts in één richting mogen optreden het dubbel bereiken van onder a), b) en c) vermelde grenzen.

 

Art. 17 – Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. dienen bij de bestelling door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren alsmede de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

 

Art. 18 – De afwijkingen vermeld in artikel 16 en artikel 17 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden zullen tegen de prijs van de bijkomende exemplaren worden verrekend.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

Art. 19 – Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg : gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

 

Art. 20 – De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO

 

Art. 21 – De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

 

Art. 22 – De clichés, fl ans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, fi lms, kleurenselecties, informaticamateriaal en al de goederen behorende aan de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten (dat zij betaald wezen of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies hetzij geheel of gedeeltelijk en dit om welke reden ook. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

BETALING - BEVOEGDHEID

 

Art. 23 – Een voorschot gelijk aan een derde van het bedrag van elke bestelling, zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden, eenzelfde voorschot zal bij het overmaken van de order tot afdrukken vereffend worden, het saldo bij levering. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de leverancier op de overeengekomen vervaldag. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet betaling van een factuur op de vervaldag legt rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op, vastgesteld op 15% per jaar en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van €49,58.

 

Art. 24 – In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

 

Art. 25 – Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 23. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.

 

Art. 26 – Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Er wordt een verhoging van 15% toegepast op de waarde van het bedrag van de totale bestelling.

 

Art. 27 – De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

 

Art. 28 – Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.